DEFENSE BUSINESS

HOME > DEFENSE BUSINESS > Product

Product

변압기 / 리액터 / 전원공급기
ㆍ육군 노봉 40mm 발칸용

Transformer / Reactor / power supply


입력 : AC 250V 0.05A, 75VA  / 60Hz

출력 : AC 25V 0.16A , 24VA  / 60Hz


250V 전압을 25V 전압으로 감압하기 위한 변압기

이중입출력 변압기